Dokumenty opisujace bezpieczenstwo danych osobowych

Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z perspektywą wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie używane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do utworzenia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady tworzenia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz montuje na pracodawcę szereg obowiązków, jakich potrzebuje wykonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania kształtowaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę działania i zdrowia pracowników.

Pan musi dać i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w pomieszczeniu pracy wydzielić odpowiednie przestrzeni w strefy zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w rozporządzeniu. Dokument winien być przygotowany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być dość oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do zapewnienia ewakuacji w formie, gdy dojdzie do zagrożenia.